Tweede generatie

Gerardus Dukker & Marijtje Heggie

Familienaam

Voornamen

Betr.

Doop

Locatie

Begrafenis/overlijden

Locatie

Dukker

Barend

vdr

omstreeks 1716

 

24 maart 1797

Delft

Houtkamp

Marij

mdr

omstreeks 1718

 

26 november 1790

Naaldwijk

Dukker

Gerardus

hfd

25 augustus 1753

Poeldijk

8 maart 1819

Delft

Heggie [1]

Marijtje

vr.

omstreeks 1767

s Hage [2]

19 september 1821

Delft

Dukker

Bernardus

zn

5 juni 1786 [3]

Delft

4 mei 1870

Monster

Dukker

Maria Elizabeth

dr

25 oktober 1788 [4]

Poeldijk

15 april 1861

Delft

Dukker

Gerardus

zn

3 januari 1790 [5]

Naaldwijk

13 januari 1790

Naaldwijk

Dukker

Gerrit

zn

23 februari 1791 [6]

Naaldwijk

22 mei 1843

Gouda

Dukker

Jacobus

zn

28 oktober 1793 [7]

Naaldwijk

29 oktober 1853

Delft

Dukker

Marinus

zn

15 augustus 1795 [8]

Naaldwijk

29 oktober 1846

Delft

Dukker

Jacobus

zn

10 april 1799 [9]

Naaldwijk

5 november 1843

Delft

Dukker

Mathias

zn

17 maart 1801 [10]

Delft

3 juni 1803

Delft

Dukker

Gerardus

zn

30 maart 1805 [11]

Delft

1 mei 1888

Delft

Dukker

Barbara

dr

23 mei 1808 [12]

Delft

6 december 1848

Delft

Op 26 februari 1788 gaan Gerardus (Gerrit) en Marijtje Heggie (dochter van Jacobus Heggie, gepensioneerd militair) in ondertrouw. Gerardus en Marijtje wonen in de Fortuynstraat. Gerardus is arbeider, tuinder en roomsch. Marijtje is gereformeerd.
In de 18e eeuw zijn huwelijken tussen katholieken en prostestanten ongewoon. In 1742 in Amsterdam is bij slechts een kwart procent sprake van een huwelijk tussen een katholieke en een prostestante [“Algemene geschiedenis der Nederlanden”, 1970]. Naar verwachting zal dit in Delft niet veel anders zijn geweest. Vanwege het gemengde huwelijk duurt het dan ook 3 x 6 weken nadat zij in ondertrouw zijn gegaan voor zij op 3 juli 1785 te Delft [14] mogen huwen.

Dat de huwelijksafkondiging van personen van verschillende geloof (rooms-katholiek en gereformeerd) in plaats van, zoals vermeld in ons Echt-Regelement wekelijks, moeten worden gedaan met tussenpozen van zes weken.
En omdat wij bang zijn dat onze goede bedoelingen zullen worden ontlopen, door gereformeerden of prostestanten die, om met rooms-katholieken te kunnen trouwen, vr het aantekenen tot het roomse geloof overgaan, verordenen wij dat dezen pas na een jaar is toegestaan geboden te laten afkondigen.
(www.kb.nl)

Omdat er vanwege de economische achteruitgang in de steden minder werk voorhanden is, en door de vercommercialisering meer werk ontstaat in de landbouw, vertrekt het gezin in 1788 naar Naaldwijk [13].

Hoewel het om een gemengde huwelijk gaat, worden alle kinderen rooms-katholiek gedoopt. Maria Elizabeth wordt nog in Poeldijk [15] gedoopt. Met de doop van Gerardus (het derde kind) wordt er gebruik gemaakt van de “kerk” op de zolder van het huis van Leendert van Veen. De kinderen Gerrit, Jacobus (het vijfde kind), Marinus en Jacobus (het zevende kind) worden in de op 15 december 1790 geopende kerk aan de Dijkweg te Naaldwijk gedoopt.

Overal in het land werd het voor de katholieken wat makkelijker voor hun geloof uit te komen. Op 20 februari 1786 vragen “enige Naaldwijkse kerkmeesteren” aan Willem V of zij in Naaldwijk een eigen kerkgebouw en een eigen pastoor mogen hebben. Op 30 juli 1787 geven de Staten van Holland verlof tot "de bouw van ene onopzigtelijke kerk”. Totdat de kerk er is, mag de zolder van het huis van Leendert van Veen aan de Dijkweg tijdelijk worden gebruikt als kerk. In augustus 1787 gaat er een verzoek naar stadhouder Willem V grond aan de Dijkweg van een zekere Cornelis de Groot te kopen en voor de kerk te bestemmen. Dit wordt ingewilligd op 16 oktober 1788. De grond wordt van Cornelis de Groot gekocht voor ƒ 1850,-. Op 15 december 1790 wordt de kerk aan de Dijkweg geopend en ingezegend. Het kerkgebouw dient voor de katholieken van Naaldwijk, ’s Gravenzande en Sandambacht.
(“Waar mensen samenkomen”, Sint Adrianusparochie 1987).

De kerk in Poeldijk blijft bestaan. Bernardus die net als zijn broer Gerardus in Naaldwijk woont blijft naar de kerk in Poeldijk [16] gaan. Tot de tweede helft van de 19e eeuw was het dan ook gewoon dat naburige pastoors met elkaar concurreerden en dat gelovigen, in geval een pastoor hun onwelgevallig was, uitweken naar een andere statie. Pas in 1853 wordt de bisschoppelijke hirarchie hersteld en werden de parochiegrenzen voortaan bij bisschoppelijk besluit vastgesteld en kregen de gelovigen n pastoor toegewezen [“Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters”, Frans Groot 1992].

Eind 1799 zijn Gerardus, Marij en hun kinderen in Delft [17] woonachtig:

Op zaterdag 5 oktober 1799 wordt er uit de slaapkamer van het huis van Jacobus van Bergenhenegouwen een zilveren zakhorloge met stalen ketting, een paar schoengespen, een paar broekgespen en ongeveer 10 gulden ontvreemd. In een andere vertrek van de woning ontbreken een laken, een hemd, 2 kussenslopen en een paar duiten. De dienstmeid Maria Matthijs meent ook een aantal zaken te missen.
Op 13 oktober wordt de zakhorloge bij Maria Nederpelt, huisvrouw van Cornelis van Vugt in Poeldijk, teruggevonden. Zij zegt het horloge van Maria Hagi, vrouw van Gerrit Dukker, voor een bedrag van zes gulden te hebben gekocht. Dezelfde avond wordt Maria Hagi geconfronteerd met haar daad en wordt aan de baljuw op Honselersdijk gemeld wat er gebeurd was.
Als de baljuw haar laat ophalen voor verhoor blijkt het gezin naar Delft te zijn gevlucht. Het gezin heeft buiten de stad Delft een woning gevonden.

Vijf maanden later op 23 maart 1800 ontvangt de baljuw van Naaldwijk van de procureur Th. de Wilde namens de baljuw van Delft een brief. Hij verzoekt informatie te verstrekken over Gerrit Dukker en zijn vrouw, gewoond hebbende te Naaldwijk, die zich onlangs bezig hielden met het verkopen van gestolen goederen.

Het uitleveren en opsluiten van Maria Hagi in Naaldwijk op het Rechthuis is het gevolg. In twee verhoren bekend ze naast de horloge aan Maria Nederpelt te hebben verkocht, bij de zilversmid op de Grote Markt de gespen voor 9 gulden en 6 stuivers te hebben verkocht. Ze heeft dit gedaan daar ze kleding nodig had voor haar zelf en haar kinderen en de armoede van het gezin liet niet toe die te kopen [18]. De diefstal rond 29 maart 1800 uit de schuur van de zoon van Jan Heesterman die op de Buitenwatersloot woonde ontkent ze te hebben gepleegd.

Op 28 mei 1800 wordt ze vooroordeeld tot een geseling met roeden en een verbanning van tien achtereenvolgende jaren uit het voormalige gewest Holland [“Crimineel”, G.J.M. de Vreede 1991].

Bernardus, Mathias, Gerardus en Barbara worden in parochie St. Joseph te Delft gedoopt.

Over hun kinderen is het volgende bekend:

1. Bernardus: zie verder Bernardus Dukker & Catharina Melief

2. Maria Elizabeth

Familienaam

Voornamen

Betr.

Doop/geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Sigon

Johannes

hfd

25 september 1787

Delft

29 december 1867

Delft

Dukker

Maria Elizabeth

vr.

25 oktober 1788

Poeldijk

15 april 1861

Delft

Sigon

Sara

dr

11 februari 1815

Delft

10 december 1902

Delft

Sigon

Maria

dr

16 januari 1818

Delft

5 januari 1912

Delft

Sigon

Joannes

zn

12 juli 1820

Delft

16 april 1822

Delft

Sigon

Jacoba

dr

13 februari 1823

Delft

 

 

Sigon

Bernardus

zn

11 november 1825

Delft

16 augustus 1906

Delft

Sigon

Catharina

dr

29 juli 1828

Delft

28 augustus 1893

Delft

Sigon

Elizabeth

dr

4 maart 1832

Delft

 

 

Maria Elizabeth huwt met Johannes Ludovicus Sigon (zoon van Michiel Sigon, dagloner, en Sara van de Genugte) op 2 juni 1813 te Delft. Beiden zijn rooms-katholiek. Johannes is dagloner. Maria is schoonmaakster.

3. Gerardus: In de DTB registers wordt er gemeld dat ‘een kind [19] van Gerrit Dukker’ op 13 januari 1790 te Naaldwijk is begraven. Voor het luiden van de klokken en voor het begraven wordt niets betaald.

4. Gerrit: zie verder Gerrit Dukker & Christina de Wit

5. Jacobus: zie verder Jacobus Dukker & Elisabeth Lok

6. Marinus

Familienaam

Voornamen

Betr.

Doop

Locatie

Overlijden

Locatie

Dukker

Marinus

hfd

15 augustus 1795

Naaldwijk

29 oktober 1846

Delft

Bosson

Anna

vr.

31 maart 1783 [20]

Leyden

6 september 1858

Delft

Op 26 mei 1824 te Delft huwt de 28-jarige Marinus met de 41-jarige Anna Bosson (dochter van Johannes Bosson en Catharina Dingjan en weduwe van Jacobus Speijker). Beiden zijn rooms-katholiek. Marinus is tuinder van beroep. Het huwelijk heeft geen kinderen voortgebracht.

7. Jacobus: zie verder Jacobus Dukker & Eva Catharina Kog

8. Mathias: In het begraafboek wordt er gemeld dat ‘een baarkind [21] van G. Dukker’ is begraven op 3 juni 1803 te Delft (Nieuwe Kerk).

9. Gerardus

Familienaam

Voornamen

Betr.

Doop/geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Dukker

Gerardus

hfd

30 maart 1805

Delft

1 mei 1888

Delft

Stijger [22]

Elizabeth Pieternella

vr.

omstreeks 1807

Rijswijk

3 januari 1869

Delft

Dukker

Maria Catharina

dr

10 april 1845

Delft

14 juli 1845

Delft

Conform het bevolkingsregister van Naaldwijk van 1840 is ene Gerrit [23] Dukker (geboren omstreeks 1805 te Delft) rooms-katholiek. Hij woont aan de Mariendijk nummer 34 a en is ongehuwd. Hij woont samen met andere tuinders en boden.
Op 4 mei 1844 te Monster huwt Gerardus [24] met Petronella Elisabeth Stijger (dochter van Laurens Stijger en Antonia van Drunik). Gerardus is ten tijde van het huwelijk tuindersknecht van beroep en wonende te Poeldijk. Elizabeth is eveneens wonende te Poeldijk. Volgens het bevolkingsregister van Delft is Elizabeth eveneens rooms-katholiek.

10. Barbara

Familienaam

Voornamen

Betr.

Doop/geboorte

Locatie

Overlijden

Locatie

Nadorp

Pieter

hfd

24 oktober 1815

Delft

23 november 1874

Delft

Dukker

Barbara

vr.

23 mei 1808

Delft

6 december 1848

Delft

Nadorp

Martinus

zn

8 oktober 1840

Delft

13 december 1840

Delft

Nadorp

Marinus Bernardus

zn

26 juli 1842

Delft

 

 

Nadorp

Pieternella Johanna

dr

19 juni 1844

Delft

 

 

Nadorp

Jacobus

zn

8 december 1845

Delft

7 mei 1846

Delft

Nadorp

Catharina Barendina

dr

18 november 1848

Delft

15 december 1848

Delft

Op 20 november 1839 te Delft huwt de 31-jarige Barbara met de 24-jarige Pieter Nadorp (zoon van Martinus Nadorp en Hendrina van Ekerschot). Pieter is smid. Een week na de geboorte van het laatste kind sterft Barbara. Na het overlijden van Barbara hertrouwt de 34-jarige Pieter Nadorp met de 50-jarige Wilhelmina Visscher (geboren te Culenborg en dochter van Joannis Visscher en Metje Philippi).

Voetnoten:
[1] Wordt ook wel als Hegje, Hagi, Hage, Haging, Haring, Haggie, Heddie, Hagie, Hegij of Hagen geschreven.
[2] Conform de akte van ondertrouw is Marijtje in ’S GRAVENHAGE geboren. Conform de akte van overlijden en akte van readmissie van Delft van 17 maart 1788 is Marijtje in Delft geboren.
[3] Getuige: Bernardus Dukker
[4] Getuigen: Barent Dukker en Marijtje Dukker.
[5] Getuigen: Barend Dukker en Marij Lam.
[6] Getuigen: Barend Dukker en Katje Bergman.
[7] Getuige: Barend Dukker.
[8] Getuigen: Kasper Barends en Aaltje Kolders
[9] Getuige: Marijtie Dukker.
[10] Getuigen: Mathias Dukker en Catharina Willekers
[11] Getuigen: Gerardus Dukker en Catharina Willekers
[12] Getuigen: Bernardus Dukker en Altijdis Willekers
[13] Ondertrouw vindt plaats op 26 februari 1785. Het 2e gebod is op 10 april. Het 3e gebod is op 22 mei. Gerrit: jongeman; Maria: jonge dochter
[14] Conform de akte van readmissie van Delft van 17 maart 1788
[15] Zie eveneens Barend Dukker & Marij Houtkamp
[16] In 1791 laat hij zijn dochter Maria in Poeldijk dopen
[17] Volgens het bevolkingsregister is Marinus Dukker in 1799 in Delft komen wonen.
[18] Eind 18e eeuw waren de katholieken op hun zelf aangewezen en hoefden de roomse armen geen cent te verwachten van het gemeentelijk armbestuur.
[“Roomsen, rechtzinnigen en nieuwlichters”, Frans Groot 1992]
[19] Het gaat hier om een jong kind. Daar het negende kind eveneens Gerardus wordt genoemd en er verder geen andere kinderen zijn waarop dit betrekking kan hebben, wordt er van uitgegaan dat hier melding wordt gemaakt van het overlijden van Gerardus, het derde kind van Gerardus en Marijtje.
[20] Bevolkingsregister van Delft
[21] Aangezien wordt aangenomen dat Gerardus (het derde kind) in 1790 is overleden en alle andere kinderen na 1803 zijn overleden, betreft het hier het overlijden van Matthias, het achtste kind van Gerardus en Marijtje.
[22] Wordt ook wel geschreven als Steijger.
[23] Leeftijd en geboorteplaats komen overeen met dat van Gerardus (het negende kind van Gerardus en Marijtje Heggie).
[24] Conform de huwelijksakte is Gerardus negenendertig als hij met Elizabeth Pieternella Stijger huwt. Hieruit volgt dat Elizabeth huwde met de jongere Gerardus (het negende kind van Gerardus en Marijtje) en niet met de oudere Gerrit (het vierde kind).